T.C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ÇEVİRİ, AKTARMA VE REDAKSİYON

KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE  1- Bu Yönergenin amacı, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek iş ve işlemlerin yöntem ve esasları hakkındaki usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge hükümleri, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü tarafından yürütülecek çeviri, aktarma ve redaksiyon çalışmalarını kapsar.

Koordinatörlüğün çalışmaları bir dilden başka bir dile çevirmeyi, bir alfabeden başka bir alfabeye aktarmayı, Türkçe veya başka herhangi bir dilde yazılmış bir metni redakte etmeyi talep eden üniversitemiz akademik personeline yahut üniversite dışından yapılacak bireysel ve kurumsal taleplere yöneliktir. Çeviri, aktarma ve redaksiyon taleplerine ilişkin olarak Koordinatörlük, alt yapı ve imkânları dâhilinde hizmet sunar.

Dayanak

MADDE  3- Bu Yönerge;

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58’nci maddesi – (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.)
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun fikri mülkiyet haklarının gizliliğine ilişkin maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE  4 – Bu Yönergede  geçen;

 1. Üniversite: Atatürk Üniversitesini
 2. Dekan: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanını,
 3. Dekan yardımcısı: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısını,
 4. Fakülte: Edebiyat Fakültesini,
 5. Koordinatörlük: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğünü,
 6. Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörü: Dekan tarafından Fakültenin Filoloji Bölümlerinde görev yapan kadrolu öğretim üyeleri arasından atanan koordinatörü,
 7. Filoloji: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Filoloji Bölümlerini,
 8. Çeviri: Herhangi bir dilde yazılmış bir metnin başka bir dile çevirisinin yapılmasını,
 9. Aktarma: Aynı dilde yazılmış bir metnin başka bir alfabeye aktarılmasını (örneğin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir metnin Arap harflerinden Latin harflerine, Kiril harfleriyle yazılmış bir metnin Latin harflerine aktarılması),
 10. Redaksiyon: Türkçe veya başka bir dilde yazılmış bir metin üzerinde gerekli düzeltmelerin yapılması ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesini,
 11. Döner Sermaye İşletmesi: Atatürk Üniversitesi Edebiyat fakültesi Döner Sermaye İşletmesini,
 12. Yönerge: Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yönergesini;
 13. Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Teşkilat Yapısı

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu

MADDE 5- Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Dekan ve Fakültenin Filoloji Bölümlerinden Dekan tarafından belirlenen birer öğretim üyesinden oluşur.

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu Dekanın başkanlığında yılda en az 2 (İki) kez olmak üzere gerekli durumlarda Dekanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır.

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu’nun kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının oyu yönünde karar alınır.

Dekanın görev başında olduğu halde toplantıya katılamaması durumunda, Dekanın görevlendireceği Dekan Yardımcısı yürütme kuruluna başkanlık eder.

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulunun Görevleri

MADDE 6- Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu,

Yürütme Kurulu üyeleri arasındaki iş bölümünü düzenler.

Fakülte Döner Sermaye İşletmesinin koordinatörlükle ilgili iş ve işlemlerinin işleyişi hakkında gerekli düzenlemeleri yapar.

Çeviri, Aktarma ve redaksiyon işlemleri ile ilgili gereken ücretlendirmelere karar verir.

Döner Sermaye İşletmesinin Görevleri

MADDE 7- Fakülte Döner Sermaye İşletmesiÇeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlünün faaliyetleri ile ilgili olarak elde edilen gelir ve yapılan giderleri Fakülte Banka Hesabı üzerinden yürütür. Yapılan İşlemler ile ilgili olarak Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü’ne zamanında bilgi verir.

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörü

MADDE 8- Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörü:

a) Dekan tarafından Fakültenin Filoloji Bölümlerinde görev yapan kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllığına atanır. Görevinden altı aydan fazla bir süre ayrı kalan Koordinatörün görevi kendiliğinden sona erer.

            b) Koordinatör, Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kuruluna ve Dekan’a karşı birinci derecede sorumludur.

Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörünün Görevleri

MADDE 9- Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörü, bu Yönerge esaslarına göre yapılan çeviri, aktarma ve redaksiyon başvurularına dair işlemlerin gözetimi, denetimi ve sonuçlandırılması ile ilgili olarak Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğünün faaliyetlerine ilişkin koordinasyonu yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

MADDE 10- Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü aşağıdaki usuller çerçevesinde hizmet verir:

 • Koordinatörlük tarafından sunulan Çeviri-Aktarma-Redaksiyon hizmetlerinin takvimi, çevrilecek, aktarılacak veya redakte edilecek makale ve diğer taleplerin ücretlendirilmesine dair esaslar yılda en fazla 2 (iki) kez olmak üzere Koordinatörlük Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve Yürütme Kurulunun onayından sonra uygulanır.
 • Çeviri, aktarma ve redaksiyon ile ilgili işlemler Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür.
 • Makalelerin ve diğer taleplerin, çeviri, aktarma ve redaksiyon ile ilgili faaliyetlerini Koordinatörlük Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanları yapar. Bu faaliyetler için başka fakültelerde veya kurumlarda görev yapan öğretim elemanları ile herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmayan ama yaptığı işle ilgili konuda yeterli uzmanlık bilgisine ve diploma derecesine sahip kişiler de görevlendirilebilir.
 • Koordinatörlüğün sunduğu çeviri, aktarma ve redaksiyon hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler, makale, proje vb. dokümanların Word formatındaki tam metni ve Çeviri-Aktarma-Redaksiyon İstek Formu ile birlikte Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğüne başvururlar. Bu başvuru Koordinatörlüğün web sayfası üzerinden de yapılabilir.
 • Gerektiğinde çeviri, aktarma veya redaksiyon talebinde bulunan kişilerle yüz yüze görüşme yapılır.
 • Başvurular sonucunda Koordinatörlük tarafından öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde çeviri, aktarma ve redaksiyon desteğinin ücretlendirilmesi, tarihlendirilmesi ve ücretlerin tahsil edilmesi ile ilgili tarifeler yukarıda belirtilen hizmet takvimine uygun olarak Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
 • Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü’nün faaliyetlerinden elde edilen gelir ve yapılan giderlere ait işlemler Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından Fakültenin banka hesabı üzerinden yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 11-Bu Yönergede yer almayan konularda ilgili Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine uyulması koşuluyla Koordinatörlük Yürütme Kurulunca verilen kararlar uygulanır.

MADDE 12- Bu Yönerge Atatürk Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.